مطالب مرتبط با

انگیزه

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۲

انگیزه: مشاور، شرکت هرمی، کنکور، من

انگیزه: مشاور، شرکت هرمی، کنکور، من
آخرین امتحان دوره کاردانیم بود بعد از تموم کردن امتحان منتظر موندم تا...