اين كتاب را بخوانيد

اين كتاب را بخوانيد
با همه قيافه جدي كه به خود مي دهندهيچ كار دنيا را به جد نمي گيرند مگر...