کانون به مثابه کارخانه انسان‌سازی

در مناسبت‌های مختلف و مواجهه با آدم‌ّهای گوناگون با تقریب خوبی می‌تو...