زنده به گور

شاید به مردن اعتقادی نداشته باشم . به مردنی که روح از بدن خارج می شود...