قبل از اختراع پد بهداشتی زن‌ها چیکار می‌کردن؟

قبل از اختراع پد بهداشتی زن‌ها چیکار می‌کردن؟
زنان قبل از اختراع پدهای بهداشتی با چه روشی خودشان را تمیز میکردند؟ خز...