باستان‌شناسیو تا فوق لیسانس ادامه دادم و حالا دارم در جایی به جز ترانشه سایت، حفاری می‌کنم: بخش محتوا و دیجیتال مارکتینگ که از قضا خیلی هم جذابه و روحمو آروم می‌کنه.1سال مانده به بحران 30 سالگی!