من برگم و تو ریشه...

من برگم و تو ریشه...
کنار قبر مادرش نشسته بودبه قبر خیره شده بود به اسم مادرشبعد از یک سال...