بدون عنوان فقط برای ثبت در تاریخ

بدون عنوان فقط برای ثبت در تاریخ
در این کشاکش بی‌اینترنتی و با کلی SMS و تماس تلفنی، جلسه هایت مدیره ان...