چرا برق میره؟؟

چرا برق میره؟؟
علت قطعی برقشاید خوشحال باشید از این قطعی برق، چون وسط کار وقت می کنید...