چگونه عدالت رو زیر پا نذاریم؟

چگونه عدالت رو زیر پا نذاریم؟
چرا توی بحثامون بجای گشتن بدنبال حقیقت، قضیه رو شخصی می‌کنیم؟