پارچ یا گلدان؟ مسئله این است. | یک نمایشنامه فلسفی

پارچ یا گلدان؟ مسئله این است. | یک نمایشنامه فلسفی
در این متن یکی از مسائل فلسفی رو توضیح دادم، دوست داشتید بخونید و نظر...