داستان کوتاه «پلنگ» نوشته هرمز شهدادی

داستان کوتاه «پلنگ» نوشته هرمز شهدادی
اوایل دههﯼ ۴۰، هوشنگ گلشیری و همفکرانش برای طرح دیدگاه‌های نوگرایانهﯼ...