جستارهایی از من و خدا...پارت دوم

جستارهایی از من و خدا...پارت دوم
جستارنویسی هایی پیرامون خداشناسی من