آیا می دانستید تعیین محدودیت موجب تقویت ممنوعیت می شود؟

آیا می دانستید تعیین محدودیت موجب تقویت ممنوعیت می شود؟
اگر دقت کرده باشید زمانی که به کودکی میگوییم این کار را نباید انجام ده...