بنام خدا؛ قلم فرسایی های یک دانه دانشجو:)؛ یادداشت هام در این صفحه مرتبط با رشته دانشگاهی ام خواهد بود؛ کارشناسی اقتصاد در ترم های میانی!