ارشیا راستگار | دانشجوی پزشکی - گرافیست و گسترش دهنده وب - نویسنده آماتور