یک دانشجوی هوا و فضا که گهگاهی علاقه به نوشتن دارد.