دغدغه تمدن سازی و جریان مدیریت جامعه و عاشق ساختن، قهرمانی و الگو سازی و شتاب دهنده های تبلیغ و گفتمان سازی در حوزه کارآفرینی اجتماعی و الگوی بومی پیشرفت