پراکنده می نویسم، اما سفرنامه نویسی را بیشتر دوست دارم.