برنامه نویسی + مقداری نویسندگی. آماده امتحان کردن تجربه های جدید. "به دنبال"