انسان،کلمات

کلمات بسیار پر قدرت هستند اگر آنها را به واقع بیان کنی و هر کلمه را مب...