فقط خنده می تواند یک شورش باشد‌، یک انقلاب، یک دگرگونی. شروع کن به خنده.