سخت میشه باور کرد ، اما باور کن ، تو توی تنها بودن تنها نیستی! و تنهایی دلیلی بر بد بودن تو نیست ! انزوا میتونه اولین قدم تابِشِت باشه! تنها و درخشان!!!