محتوا دوست، محتوا نویس و عضو هیئت تحریریه سایت پی وی لرن. عاشق کتاب ها و نوشته ها و معتقد به : باید زندگی را لغت به لغت فرا گیرم؛ درست همان گونه که لغت به لغت از یادش می برند!