حرف هایی هست که با به اشتراک گذشتنشون سبک تر می شم. حرف هایی ساده و دوستانه از جنس زندگی