در تاریکی چشمانت را جستم، در تاریکی چشمانت را یافتم و شبم پرستاره شد.