فیلسوف، عالم، دانشمند یا پدر و خدای جیزی نیستم اما فلسفه خودم را دارم، اهل علم هم هستم . تسلیم خدا و شیفته پدر نیز ...