ترانه سرا هستم اما اینجا صرفا مینویسم از دغدغه هام ؛ دو حالت داره: یا اخم کردم و با عصبانیت نوشتم یا لبخند به لب در حالی که حالم خوبه یا اداش رو در میارم طنز نوشتم