ویرگول
ورودثبت نام
parvizmoin·
۳ سال پیش

مستندات

مستنداتی در مورد رستوران هاو خانه قدیمی ایرانی مگر می‌شود ایرانی باشید و جمله اصفهان، نصف جهان به گوش‌تان نخوره باشد. یک اصفهانی اصیل قطعا
مستندات
تاریخخواندن ۴ دقیقه
۱
۰
خواندن ۱ دقیقه
۵
۰
خواندن ۱ دقیقه
۴
۰
خواندن ۱ دقیقه
۶
۳