اینجا سعی میکنم خیلی خودمونی بنویسم. شخصاً از متن‌های خشک و به شدت ادبی فراری ام.