بیهوشی خواندم که کمی ازهوش بروم...بادلنوشته هایم شایدکمی هوشیار شدم