"بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن نگاه میکنی"