روزنامه‌نگار پژوهشی و دانش‌آموخته‌ علوم سیاسی


جست‌وجو سیاست سفارت ـ فساد، خویش‌خوری و قانون‌شکنی ـ افغانستان در آمریکا

جست‌وجو   سیاست سفارت ـ فساد، خویش‌خوری و قانون‌شکنی ـ افغانستان در آمریکا
ساختمان سفارت افغان درامریکا دامنۀ فساد مالی و اداری در افغانستان آن‌ق...