نوشته های من براساس مشاهدات، تجربیات و دانش محدودم است. آنچه را که مفید و خوب میدانم با شما به اشتراک میگذارم.