از پویایی زنانی مینویسم که از دیدگان همگان دورند وبه ظاهر خاموش .