عاشق گربه , ساکن ونکوور , فکر میکنم یوتیوبر هستم چون در آمد دارم ازش , حالا چه قدر مقبول واقع شود نمیدانم, به قاشق هم میگم گاشگ آخه ترکم