درباره‌ی «تورم»، «فرهنگِ کاری»، «ارزش‌گذاری»، «کالیبراسیون ذهنی» و «اشتباه کردن».

درباره‌ی «تورم»، «فرهنگِ کاری»، «ارزش‌گذاری»، «کالیبراسیون ذهنی» و «اشتباه کردن».
این نوشته درباره‌ی اشتباهِ بزرگِ چند روز پیشِ خانمم نوشته شده،اگه پست...