خاطره ی انوشه انصاری از سفر فضایی اش

خاطره ی انوشه انصاری از سفر فضایی اش
انوشه انصاری متنی که در پایین میخوانید، خاطره ای از انوشه انصاری است ک...