پست‌های مرتبط با

بسیج دانشجویی

تعداد کل پست‌ها: ۵۸

بیانیه تحلیلی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به همراه ۱۲ دفتر خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های استان قزوین در واکنش به حذف ایران از کمیسیون مقام زن

بیانیه تحلیلی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به همراه ۱۲ دفتر خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های استان قزوین در واکنش به حذف ایران از کمیسیون مقام زن
بسم الله الرحمن الرحیمخبر تصویب قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن س...