در این طلا فروشی جنس فروخته‌شده پس‌گرفته می‌شود!

در این طلا فروشی جنس فروخته‌شده پس‌گرفته می‌شود!
روزی دهنده خداست پس در این طلا فروشی جنس فروخته شده پس گرفته می شود.حل...