نویسنده بودن یا نویسنده شدن ...؟!

نویسنده بودن یا نویسنده شدن ...؟!
ادعایی ندارم