ونی، ویدی، ویچی

ونی، ویدی، ویچی
رسم بر این بود که سرداران فاتح پس از بازگشت پیروزمندانه از آوردگاه به...