کار نازی ها اخلاقی بود...

کار نازی ها اخلاقی بود...
زمانی که در اینجا، فارغ از هیاهوی جنگ حهانی دوم و تحت هجوم ماشین پروپا...