نقد سخنان رائفی پور در باب اقتصاد

نقد سخنان رائفی پور در باب اقتصاد
چند روز پیش یکی از دوستان فایلی برایم فرستاد که در آن پسر نسبتا جوانی...