نقش خود توست هر چه در من بینی / با شمع درآ که خانه روشن بینی