دیباچه ای به شغل مورد علاقه

دیباچه ای به شغل مورد علاقه
این دیباچه است یعنی روایت صفر- میخواهم در سفری که به درونم برای فهمیدن...