جستجوگر خودم و قوانین نوشته و نانوشته دنیا، تلاش دارم نه با هویت کاری، بلکه هویت خود به عنوان انسانی مسئول در برابر خودم و دنیا، دیده و در ذهن بمانم. مثل هر آدمیزادی در طلب جاودانگی