گفتگو با یک مربی پیلاتس درباره چگونگی این رشته ورزشی

گفتگو با یک مربی پیلاتس درباره چگونگی این رشته ورزشی
پیلاتس یک روند بازگشت به زندگی طبیعی است و اصولا با هر آنچه غیرطبیعی...