واقعاً این شهر هم به شومیثا نیاز دارد...

واقعاً این شهر هم به شومیثا نیاز دارد...
ساعت ۱۶، اهوازچشم چشم را نمی‌بیند. بچه‌های مدرسه را زودتر تعطیل کرده ب...