۱۱ هایکو با نام ۳۳ کتاب!

۱۱ هایکو با نام ۳۳ کتاب!
فکر کنم چیزهای جالبی از آب در آمده باشند! 👍💯